เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลพญาเม็งรายจึงตั้งอยู่ในบริเวณหมู่ที่ 10 บ้านสันเชียงใหม่ ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
ซึ่งมีพื้นที่ที่ได้รับบริจาคเพื่อสร้างโรงพยาบาลจำนวน 28 ไร่ และสร้างเสร็จในช่วงปลายปีงบประมาน 2528 เป็น
โรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียงให้บริการด้านรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพและป้องกันโรค
แก่ประชาชนในเขตกึ่งอำเภอพญาเม็งรายและอำเภอใกล้เคียง โดยเริ่มเปีดให้บริการตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2528
และมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังต่อไปนี้
นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล พ.ศ.2528-พ.ศ.2630
นายแพทย์กรัณย์ธร ธีรานุตร พ.ศ.2530-พ.ศ.2531
นายแพทย์อมรินทร์ ก้องชลาลัย พ.ศ.2531-พ.ศ.2532
น้ำายแพทย์สงกรานต์ พันธุ์จินดา พ.ศ.2532-พ.ศ.2533
นายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์ พ.ศ.2533-พ.ศ.2543
นายแพทย์ธวัชชัย ใจคำวัง พ.ศ.2543-พ.ศ.2543
นายแพทย์ศักดิ์ชัย มรรคอนันตโชติ พ.ศ.2543-พ.ศ.2549
แพทย์หญิงอัมพวัน ศรีครุฑรานันท์ พ.ศ.2549-ปัจจุบัน
กิ่งอำเภอพญาเม็งรายถูกยกฐานะเป็นอำเภอ
พญาเม็งรายเมื่อปี พ.ศ.2530 มีพื้นรับผิดชอบ 5
ตำบล คือ 1.ตำบลแม่เปา 2.ตำบลเม็งราย 3.ตำบล
ไม้ยา 4.ตำบลแม่ต่ำ และ 5.ตำบลตาดควัน ใน
ปัจจุบันการบริการด้านสาธารณสุขของอำเภอ
พญาเม็งรายมีสถานบริการประกอบด้วยโรงพยา
บาลพญาเม็งราย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
พญาเม็งรายและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล 8 แห่ง 1.รพสต.แม่เปา

2.รพสต.เม็งราย

3.รพสต.ห้วยกาง

4.รพสต.ไม้ยา

5.รพสต.แม่ต๋ำ
6.รพสต ตาดควัน

7.รพสต.ศรีสะอาด

8.รพสต.ขุนห้วยแม่เปา