Uncategorized

ITA 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของโรงพยาบาลพญาเม็งราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
MOPH Integrity and Transparency Assessment 2023

1MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT1-1.1–บันทึกข้อความลงนามประกาศฯ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT1-1.2– มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 1. (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม

MOIT1-1.3มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2 (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม

MOIT1-1.4– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT1- 2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบร้ายงานฯ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT1- 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

MOIT1- 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 2MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 1. 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
  1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย
  1.2 นโยบายของผู้บริหาร
  1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
  1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย
  1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน
  2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
  5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
      พ.ศ. 2564
  6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
  7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
  8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
  10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน)
  11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
  13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
  15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)
  16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
        รอบปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
        รอบปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน
  17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       รอบปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
        รอบปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน
  18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
  18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
  18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
  18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
         ไตรมาสที่ 1
         ไตรมาสที่ 2
         ไตรมาสที่ 3
         ไตรมาสที่ 4
  18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่


18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)
       ไตรมาสที่ 1
       ไตรมาสที่ 2
       ไตรมาสที่ 3
       ไตรมาสที่ 4

3MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

MOIT3-1-มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT3-2-มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ

MOIT3-3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT4-1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

MOIT4-1.2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT4-1.3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

MOIT4-1.4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

MOIT4-1.5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT4 2.1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT4-2.2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด
– งบลงทุน 
– งบดำเนินงาน 

MOIT4-2.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT4-3.1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT4-3.2. มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท

MOIT4-3.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

5MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT05 ข้อ1 บันทึกข้อความเผยแพร่รายงาน สขร. ไตร

MOIT5-1-1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565

MOIT05 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566

MOIT05 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566

MOIT05 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565

MOIT 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT05 ข้อ3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

6MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

MOIT06 ข้อ1.1 บันทึกข้อความขอลงนามนโยบายการบริหาร

MOIT06 ข้อ1.2 นโยบายด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร

MOIT06 ข้อ1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

MOIT06 ข้อ2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพย์

MOIT06 ข้อ2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

MOIT06 ข้อ2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

7MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT07 ข้อ1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนาม

MOIT07 ข้อ2 มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน

MOIT07 ข้อ3 มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล

MOIT07 ข้อ4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

8MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

MOIT08 ข้อ1.1บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินโครงการ

MOIT08 ข้อ1.2โครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรมและการ

MOIT08 ข้อ2มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้

MOIT08 ข้อ3บันทึกข้อความเสนอผู็บริหารเพื่อรับทราบ

MOIT08 ข้อ4รายงานสรุปผลการอบรมโครงการคุณธรรม(1)

MOIT08 ข้อ5ภาพถ่ายกิจกรรม

MOIT08 ข้อ6แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

MOIT8-7 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (รอบ 1 ปี2565)

MOIT8-8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ (รอบ 1 ปี2565)

9MOIT 9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

MOIT09 ข้อ1 คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียน

MOIT09 ข้อ2 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน

MOIT09 ข้อ3 มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน

MOIT09 ข้อ4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

MOIT9-5-รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมฯ

MOIT9-6-ภาพกิจกรรมการอบรมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมฯ

10MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

MOIT10 ข้อ1.1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน

MOIT10-2 คู่มือการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

MOIT10 ข้อ1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

MOIT10 ข้อ2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

MOIT10 ข้อ2.2 หนังสือรายงานผลสรุปการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

MOIT10 ข้อ2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

11MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

MOIT11–รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี งปม.2565 รอบ 6 เดือน

MOIT11-2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงปม.2565 รอบ 11 เดือน

12MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ

 MOIT12 ข้อ1ขออนุมัติลงนามในประกาศมาตรการป้องการรับสินบน

MOIT12 ข้อ2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
MOIT12 ข้อ3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

MOIT12 ข้อ4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

MOIT12-5 สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดปราจีนบุรี ละลอกมกราคม 2565

13MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565- 2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

MOIT13 ข้อ1.มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน

MOIT13 ข้อ2. มีรายงานการประเมินฯ (ตามตัวอย่าง)

MOIT13 ข้อ3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

14MOIT 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

MOIT14 ข้อ1 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร

MOIT14 ข้อ2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป

MOIT14 ข้อ3แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง

MOIT14 ข้อ4 แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

MOIT14 ข้อ5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

15MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT15 ข้อ1.1 บันทึกข้อความขอความเห็นชอบอนุมัติ

MOIT15 ข้อ1.2 แผนปฏิบัติการป้อองกันและปราบปราม

MOIT15 ข้อ2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุด

MOIT15 ข้อ2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

MOIT15 ข้อ2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

MOIT15 ข้อ1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

16MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT16 ข้อ1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุด

MOIT16 ข้อ1.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ

MOIT16 ข้อ1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

MOIT16 ข้อ2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุด

MOIT16 ข้อ2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน

MOIT16 ข้อ2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

17MOIT 17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ

MOIT17-1-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ

MOIT17-2-แบบฟอร์มการเผยแพร่-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ

MOIT17-3-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ รอบ 6 เดือน (ตค64-มีค65)

MOIT17-4-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รอบ 12 เดือน (ตค64-30กย65)

MOIT17-5 การรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฯ รอบ 11 เดือน

18MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

MOIT18-1-รายงานผลการอนุมัติจัดอบรมดำเนินการจัดการอบรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง พัฒนาให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT18-2-รายงานผลการดำเนินการจัดการอบรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง พัฒนาให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT18-3-ขออนุมัติจัดอบรม การดำเนินการจัดการอบรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง พัฒนาให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT18-4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

MOIT18-4-1-รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

MOIT02 18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

MOIT18-6-ภาพกิจกรรมการอบรมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมฯ

19MOIT 19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT19 ข้อ1บันทึกข้อความรายงานการเรี่ยไรและการรรับผลประโยชน์

MOIT19 ข้อ2 มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับผลประโยชน์

MOIT19 ข้อ3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

20MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565

MOIT20 ข้อ1.1 บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินโครงการ

MOIT20 ข้อ1.2 โครงการอบรมเสริมสร้างการรักษาวินัย

MOIT20 ข้อ2 มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้

MOIT20 ข้อ3 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบร

MOIT20 ข้อ4 รายงานผลการอบรมให้ความรู้

MOIT20 ข้อ5 ภาพถ่ายกิจกรรม โครงการอบรมเสริมสร้าง

MOIT20 ข้อ6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

21MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน

MOIT21 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริต

MOIT21 ข้อ2. มีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3

MOIT21 ข้อ3 ภาพกิจกรรมการดำเนินการหลักฐาน

MOIT21 ข้อ4 มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่

MOIT21 ข้อ5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

22MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

MOIT22– ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “สาธารณสุขปราจีนบุรีใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (PHO Prachinburi Zero Tolerance)” ประจำปี งปม.2565

MOIT22 ข้อ1 บันทึกลงนามในประกาศเจตนารมณ์และแก้ปัญหา การล่วงละเมิด

MOIT22 ข้อ2 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข

MOIT22 ข้อ3 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนา

MOIT22– ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนงค์สุจริต

ปิดความเห็น บน ITA 2566